Kukiler syýasaty

Şertler

Sahypamyza hoş geldiňiz! Bu resminama, sahypanyň ulanyjylary ("siz", "siziň" ýa-da "Ulanyjy" diýlip atlandyrylýar) we www.j arasynda kanuny taýdan hökmany şertnama. iarong.com - www.j sahypasynyň eýesi iarong.com .

 

1. Şertleriň ulanylyşy we kabul edilmegi

1.1 www.j ulanmagyňyz iarong.com hyzmatlary we önümleri (mundan beýläk “Hyzmatlar” diýlip atlandyrylýar) bu resminamadaky şertlere, Gizlinlik Policyörelgelerine we www-iň beýleki düzgünlerine we syýasatlaryna tabyn edilýär. Jiarong.com www.j tarapyndan çap edilip bilner iarong.com wagtal-wagtal. Bu resminama we www.j-iň beýleki düzgünleri we syýasatlary iarong.com umumylykda aşakda "Şertler" diýilýär .Www.j girip görüň iarong.com ýa-da Hyzmatlary ulanmak bilen, şertleri kabul etmäge razy bolarsyňyz. Hyzmatlary ýa-da www.j ulanmaň iarong.com şertleriniň hemmesini kabul etmeseňiz.

1.2 Hyzmatlary ulanyp bilmersiňiz we şertleri kabul edip bilmersiňiz (a) www.j bilen hökmany şertnama baglaşmak üçin kanuny ýaşyňyz ýok bolsa. iarong.com , ýa-da (b) PR Hytaýyň kanunlaryna ýa-da ýaşaýan ýurduňyza ýa-da Hyzmatlaryňyzy ulanýan ýurduňyza / sebitiňize, şol sanda Hyzmatlary almaga rugsat berilmeýär.

1.3 Siz www.j-i kabul edýärsiňiz we ylalaşýarsyňyz iarong.com www.j-da degişli üýtgedilen we dikeldilen şertleri ýerleşdirip, islendik şertlere islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz iarong.com Hyzmatlary ýa-da www.j ulanmagy dowam etdiriň iarong.com , üýtgedilen şertleriň size degişlidigi bilen ylalaşýarsyňyz.

 

2. Ulanyjylar

2.1 www-e girmegiň we ulanmagyň şerti hökmünde. Jiarong.com ýa-da Hyzmatlar, www.j ulananyňyzda ähli ulanylýan kanunlary we düzgünleri ýerine ýetirjekdigiňize razylaşýarsyňyz iarong.com ýa-da Hyzmatlar.

2.2 www.j okamaly iarong.com www.j eýeçiliginde ulanyjylar hakda şahsy maglumatlaryň goralmagyny we ulanylmagyny düzgünleşdirýän Gizlinlik Policyörelgeleri iarong.com Gizlinlik Policyörelgeleriniň şertlerini kabul edýärsiňiz we Gizlinlik Policyörelgelerine laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy ulanmaga razylaşýarsyňyz.

2.3 Kompýuter ulgamlarynyň ýa-da www.j torlarynyň bitewiligini bozmak üçin haýsydyr bir çäre görmezlige razylaşýarsyňyz iarong.com we / ýa-da başga bir Ulanyjy ýa-da şeýle kompýuter ulgamlaryna ýa-da torlaryna rugsatsyz girmek.

2.4 www.j-da görkezilen maglumatlary ulanmakda artykmaçlyk etmezlige razylaşýarsyňyz iarong.com ýa-da www.j-iň islendik wekilinden aldy iarong.com şol sanda çärelerde: bahalaryň derejesini kesgitlemek, ýa-da www.j-den satyn alynmaýan önümleriň we hyzmatlaryň sitatalary iarong.com , web sahypasynyň mazmunyny taýýarlamak, www.j-den bolmadyk şertnama şertnamalaryny ýazmak iarong.com gatnaşmagy.

 

3. Önümler we bahalar

3.1 Önümlerimizi we hyzmatymyzy yzygiderli ösdürýäris we kämilleşdirýäris, şonuň üçin web sahypalary, hasabat tablisalary, sanlar, suratlar, wideolar ýa-da audioklipler bilen çäklenmän, islendik tehniki, tehniki däl spesifikasiýa. iarong.com onlaýn ýa-da awtonom görnüşde öňünden duýdurmazdan formatlarda we mazmunda üýtgedilip ýa-da düýbünden üýtgedilip bilner.

3.2 www.j-da görkezilen bahalar iarong.com ýa-da www.j-iň islendik wekili tarapyndan üpjün edilýär iarong.com öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

 

4. Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi

4.1 www.j arkaly göçürilen ýa-da başga bir görnüşde alnan material iarong.com Her Ulanyjynyň öz islegi we töwekgelçiligi boýunça edilýär we www.j-e ýetirilen zyýan üçin her Ulanyjy jogapkärdir iarong.com kompýuter ulgamy ýa-da şunuň ýaly materiallaryň göçürilmegi netijesinde ýüze çykyp biljek maglumatlaryň ýitmegi.


Işewür hyzmatdaşlyk

Jiarong bilen habarlaşyň. Bolarys
bir nokatly üpjünçilik zynjyrynyň çözgüdi bilen üpjün edýär.

Iberiň

Biz bilen habarlaşyň

Biz kömek etmek üçin geldik! Diňe birnäçe jikme-jiklik bilen başararys
soragyňyza jogap beriň.

Biz bilen habarlaşyň