Dasar Kuki

Terma dan syarat

Selamat datang ke laman web kami! Dokumen ini adalah perjanjian yang mengikat secara sah antara anda sebagai pengguna tapak (dirujuk sebagai "anda", "anda" atau "Pengguna" selepas ini) dan www.j iarong.com -- pemilik tapak www.j iarong.com .

 

1. Permohonan dan Penerimaan Terma

1.1 Penggunaan www.j iarong.com perkhidmatan, dan produk (secara kolektif disebut sebagai "Perkhidmatan" selepas ini) tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam dokumen ini serta Polisi Privasi dan sebarang peraturan dan dasar www. Jiarong.com yang mungkin diterbitkan oleh www.j iarong.com dari semasa ke semasa.Dokumen ini dan lain-lain peraturan dan dasar www.j iarong.com secara kolektif dirujuk di bawah sebagai "Syarat". Dengan mengakses www.j iarong.com atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima dan terikat dengan Terma. Tolong jangan gunakan Perkhidmatan atau www.j iarong.com jika anda tidak menerima semua Syarat.

1.2 Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dan mungkin tidak menerima Syarat jika (a) anda tidak mencapai umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan www.j iarong.com , atau (b) anda tidak dibenarkan menerima sebarang Perkhidmatan di bawah undang-undang RR China atau negara / wilayah lain termasuk negara / wilayah di mana anda bermastautin atau dari mana anda menggunakan Perkhidmatan.

1.3 Anda mengakui dan bersetuju bahawa www.j iarong.com boleh meminda mana-mana Terma pada bila-bila masa dengan menyiarkan Terma yang dipinda dan dinyatakan semula yang berkaitan di www.j iarong.com .Dengan terus menggunakan Perkhidmatan atau www.j iarong.com ,anda bersetuju bahawa Syarat yang dipinda akan dikenakan kepada anda.

 

2.Pengguna Umumnya

2.1 Sebagai syarat akses anda kepada dan penggunaan www. Jiarong.com atau Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan apabila menggunakan www.j iarong.com atau Perkhidmatan.

2.2 Anda mesti membaca www.j iarong.com Dasar Privasi yang mengawal perlindungan dan penggunaan maklumat peribadi tentang Pengguna dalam pemilikan www.j iarong.com dan ahli gabungan kami.Anda menerima terma Dasar Privasi dan bersetuju dengan penggunaan maklumat peribadi tentang anda mengikut Dasar Privasi.

2.3 Anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang tindakan untuk menjejaskan integriti sistem komputer atau rangkaian www.j iarong.com dan/atau mana-mana Pengguna lain mahupun untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem atau rangkaian komputer tersebut.

2.4 Anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang kelebihan dalam menggunakan maklumat yang disenaraikan di www.j iarong.com atau diterima daripada mana-mana wakil www.j iarong.com dalam aktiviti termasuk: menetapkan tahap harga, atau sebut harga produk dan perkhidmatan yang tidak dibeli daripada www.j iarong.com , menyediakan kandungan laman web, menulis kontrak atau perjanjian yang tanpa www.j iarong.com penyertaan.

 

3.Produk dan Harga

3.1 Memandangkan kami terus membangunkan dan menaik taraf produk dan perkhidmatan kami, sebarang spesifikasi teknikal, bukan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada halaman web, jadual laporan, angka, imej, video atau audio mana-mana produk www.j iarong.com boleh diubah atau ditukar sepenuhnya dalam format dan kandungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sama ada dalam talian atau luar talian.

3.2 Harga yang disenaraikan di www.j iarong.com atau disediakan oleh mana-mana wakil www.j iarong.com tertakluk kepada perubahan tanpa notis awal.

 

4. Had Liabiliti

4.1 Sebarang bahan yang dimuat turun atau diperoleh melalui www.j iarong.com dilakukan mengikut budi bicara dan risiko mutlak setiap Pengguna dan setiap Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada www.j iarong.com sistem komputer atau kehilangan data yang mungkin disebabkan oleh muat turun mana-mana bahan tersebut.


Kerjasama perniagaan

Kekal berhubung dengan Jiarong. Kami akan
menyediakan anda dengan penyelesaian rantaian bekalan sehenti.

Hantar

Hubungi Kami

Kami di sini untuk membantu! Dengan hanya beberapa butiran kami akan dapat
menjawab pertanyaan anda.

Hubungi Kami